Đóng
tailieu-copy

TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/01/2018

Từ ngày 07/8/2017, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chính thức chốt mức lương tối thiểu vùng năm 2018 (dự kiến áp dụng từ ngày 01/01/2018) như sau:

 VÙNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG (ÁP DỤNG TỪ 01/01/2018) TỶ LỆ TĂNG SO VỚI NĂM 2017
 1 3.980.000 đồng/tháng 6,1%
 2 3.530.000 đồng/tháng 6,3%
 3 3.090.000 đồng/tháng 6,6%
 4 2.760.000 đồng/tháng 7,0%