Đóng
luong_huu

ĐIỀU CHỈNH SỐ NĂM HƯỞNG LƯƠNG HƯU 2018

Điều chỉnh số năm hưởng lương hưu
luong_huu
Đối với nam:
Mức lương hưu hằng tháng = 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tương ứng với 16 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2018), 17 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2019), 18 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2020), 19 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2021), 20 năm (nếu nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi) + 2% cho mỗi năm. Mức tối đa 75%.
Đối với nữ:
Mức lương hưu hằng tháng = 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm (nếu nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi) + 2% cho mỗi năm. Mức tối đa = 75%
Tức đã kéo dài thời gian hưởng của lao động nam so với hiện hành năm 2017 đang là 15 năm. Và giảm mức % tăng theo năm của lao động nữ so với năm 2017 là 1%.
Căn cứ: Điều 74 Luật BHXH năm 2014