Đóng

Thư viện pháp luật

coins

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀNG

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀNG (Trích Nghị định 24/2012/NĐ-CP) Điều 5. Điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ 1. Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi đáp ứng đủ […]

notes

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐỔI NGOẠI TỆ

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐỔI NGOẠI TỆ ( Trích Nghị định 89/2016/NĐ-CP) Điều 4. Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ Tổ chức kinh tế chỉ được thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước […]

credit-card

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THÔNG TIN TÍN DỤNG

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THÔNG TIN TÍN DỤNG ( Trích Nghị định 57/2016/NĐ-CP) Điều 7. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động thông tin tín dụng 1. Có hệ thống cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tối thiểu sau đây: a) Có tối thiểu […]

credit-card

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ TRUNG GIAN THANH TOÁN ( Trích Nghị định 101/2012/NĐ-CP) Điều 15. Các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ này 1. Dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm: a) Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử; b) Dịch vụ […]

bank

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ( Trích LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG) Điều 20. Điều kiện cấp Giấy phép 1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định; […]